Poradenství

Školní poradenské pracoviště

poskytuje

 • zejména standardní činnosti vycházející z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
 • ale také jiné související činnosti v souvislosti s plněním povinné školní docházky, poskytování služeb podle školského zákona a souvisejících předpisů

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje v následujícím složení. Pracovníci ŠPP tvoří tzv. Podpůrný tým, který je metodickým orgánem školy, poradním orgánem ředitele školy pro specifické úkoly, a který poskytuje multidisciplinární pohled na činnosti školy, zejména v oblasti podpůrných opatření, inkluze, prevence sociálně nežádoucích jevů, prevence záškoláctví, prevence školní neúspěšnosti, vyrovnaného přístupu ke všem žákům atp. 

Organizačním začleněním funguje tento podpůrný tým jako širší vedení školy se zaměřením hlavně na pedagogickou a speciálně pedagogickou oblast a oblast školní prevence.

Spádovým ŠPZ – školním poradenským zařízením  je Pedagogicko psychologická poradna Jílové u Prahy (kontakt viz níže).

Dále také spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Hvozdy, o.p.s,

a zprostředkováváme informace o sociálně aktivizačních službách a podpoře rodin. (více zde)

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovný poradce u nás ve škole zajišťuje zejména: 

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči,
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb  (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žakům s nadáním a mimořádným nadáním,
 • příprava podmínek pro integraci  nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,,
 • koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům se speciálními vzdělávacími potřebami školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření,
 • pomoc žákům se studijními problémy a prevence školní neúspěšnosti,
 • evidence žáků s SVP (speciální vzdělávací potřeby),
 • pomoc pedagogům s přípravou PLPP (Plánu pedagogické podpory) a IVP (Individuálního vzdělávacího plánu),
 • individuální konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy,
 • depistáž žáků se specifickými poruchami učení a chování,
 • depistáž mimořádně nadaných žáků
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami,
 • spolupráce s metodikem prevence, kariérovým poradcem a vedením školy.

Jako výchovný poradce (dočasně neobsazeno) – vychpor@zshradistko.cz

Jako výchovný poradce se zaměřením na nadané žáky působí M. Hašková – nadani@zshradistko.cz

Naší spádovou pedagogicko-psychologickou poradnou, se kterou řešíme podpůrná opatření, odklady atp., je PPP v Jílovém u Prahy – http://www.pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=jp

PREVENCE (činnosti školního metodika prevence)

 • se zabývá rizikovými projevy chování v mnoha oblastech a pomáhá dětem, učitelům i rodičům zvládat nástrahy takového chování.

Poskytuje poradenství, metodickou podporu a koordinaci aktivit školy v oblasti:

 • vztahů ve třídě (nezdravé vztahy, kyberšikana), pomáhá s jejich mapováním,
 • sociálního postavení jejich dítěte ve třídě (tak, aby se dítě cítilo ve třídě a škole dobře a třídě bylo dobře s ním),
 • závislostí (tabáku, alkoholu, návykových látek, hazard, počítačové hry,…),
 • záškoláctví,
 • zneužívání – sexuální, sektami,
 • sebepoškozování a poruchy příjmu potravy,
 • různé formy násilí,
 • rasismu, xenofobie, intolerance,
 • zapojování (integrace) žáků cizinců,
 • jiné rizikové projevy chování (v současnosti jsou nebo by mohly být kriminální),
 • zachycování varovných signálů spojených s problémovým chováním,
 • při budování vztahů ve třídě (minimalizování problémových projevů chování, preventivní práce s třídou),
 • koordinace spolupráce školy s poradenskými, terapeutickými, krizovými organizacemi či pracovišti,
 • spolupracuje se subjekty školního poradenského pracoviště.

Jako metodik prevence u nás působí M. Frantová – metprev@zshradistko.cz

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Školní kariérový poradce působí jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace (zejména 8. a 9. ročníku).
K náplni práce patří:
– skupinová setkání s žáky a s jejich rodiči
– individuální setkání s jednotlivými žáky zaměřená na výběr střední školy na základě jejich studijních a jiných předpokladů, dovedností, zájmů, …
– informovat o možnostech výběru střední školy, o aktuálních podmínkách pro přijetí na střední školy a o souvisejících termínech

– příprava přihlášek na střední školy, popř. na víceletá gymnázia

– koordinace účasti žáků 2. stupně na veletrzích středních škol
– organizace setkání s bývalými žáky naší školy a se zástupci různých profesí

Jako kariérový poradce u nás působí J. Kopřivová – karpor@zshradistko.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

a jeho úkoly:

 • podpora a dopomoc žákům s SPU,
 • upevňování a rozvíjení nabytých vědomostí a dovedností
 • podpora praktického využití nabytých vědomostí, podpora sebevědomí žáků s SPU vzhledem k praktickému využití vědomostí a dovedností,
 • speciální cvičení zaměřená na snižování PU, rozvoj dovedností a minimalizaci projevů SPU,
 • práce s žáky s SPU vzhledem k jejich specifickým potřebám,
 • pomoc integrovaným žákům při zvládání školních požadavků
 • spolupráce s vyučujícími při vyhledávání žáků s SPU,
 • spolupráce s vyučujícími při práci se žáky s SPU,
 • poradenství pro rodiče žáků s SPU,
 •  spolupráce s výchovnými poradci, metodičkou prevence a kariérovou poradkyní.

Jako speciální pedagog u nás působí K. Mlíkovská – specped@zshradistko.cz,

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Školní psycholog u nás působí externě. 
Zejména jako podpůrná osoba pro pedagogy školy, pro konzultaci v oblasti inkluze a komunikace s rodiči a žáky a při řešení různých situací ve škole.

Pro přímý kontakt pak slouží níže uvedená e-mailová adresa.

Jako školní psycholog u nás působí J. Štěpo – thedrvostep@gmail.com

ŠKOLNÍ ASISTENT

a jeho úkoly:

 • podpora vzdělávání žáků více ohrožených školním neúspěchem,
 • individuální pomoc žákům při přípravě na vyučování, psaní úkolů, dovysvětlování učiva, motivace k učení, spoluvytváření pomůcek do výuky,
 • pomoc žákům při adaptaci na školní prostředí
 • rozvíjení zájmové činnosti žáků dle osobnostních předpokladů každého z nich,
 •  spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci žáků – zprostředkování komunikace se školou, komunitou, rodinou,
 • podpora pedaogů při administrativní a organizační činnosti,
 • koordinace asistentů pedagoga a podpůrného týmu,
 • spolupráce se školním psychologem, s výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a speciální pedagožkou.

Jako školní asistent u nás působí E. Vítková – vedap@zshradistko.cz

Detailní výpis činností školního poradenského pracoviště dle vyhlášky naleznete v dokumentu  – poradenství v ZŠ Hradištko.

SPÁDOVÉ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ

Rodiče mohou využít služeb “spádové” PPP  v Jílovém u Prahy.
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
– odloučené pracoviště Jílové u Prahy
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy
e-mail: jilove@pppsk.cz
tel.: 720 954 275

Podstránky