Charakteristika školy

O škole na stránkách České školní inspekce.

Základní škola Hradištko byla založena v roce 1875. Od školního roku 2012/2013 funguje jako plně organizovaná škola s prvním stupněm a od školního roku 2014/15 postupně rozbíhá druhý stupeň. Do této doby byla školou malotřídní. Kapacita školy je od září 2016, kdy byl dostavěn nový pavilon, 300 žáků. Ve škole je v současné době k dispozici 13 kmenových učeben, 1 počítačová místnost, zázemí pro žáky a zaměstnance školy a školní jídelna. Součástí školy je školní družina se čtyřmi odděleními s celkovou kapacitou 115 dětí. Ve škole probíhá nabídka kroužků – z vlastních i externích zdrojů.

Umístění školy

Škola je umístěna v obci Hradištko, ve výhodné poloze pro děti z okolních částí obce a ostatních obcí – Brunšov, Pikovice, Rajchardov, Třebsín, Závist, Krňany.

Materiální, prostorové, technické a jiné podmínky

V srpnu 2012 proběhla kolaudace nové přístavby, která je propojena s původní budovou školy. Ve staré části se nachází dvě kmenové třídy, které odpoledne slouží družině. Dále je zde obnovená počítačová místnost sloužící též jako hudebna. Od září 2014 je otevřena ve staré budově jídelna, která vznikla v části, kde dřív byla učebna a později oddělení mateřské školy.

V přízemí nové budovy se nachází bezbariérová toaleta a 2 třídy. Jedna též slouží družině v odpoledních hodinách. Výrazným prvkem je velké atrium s částečně prosklenou střechou, které lze ještě zvětšit rozevřením skládacích dveří, tvořících stěnu jedné třídy. Z místností v přízemí je možné vyjít rovnou na prostornou zahradu. Zahrada sama je velikou výhodou školy. Nachází se zde několik vzrostlých stromů, keře, ohniště, herní prvky, pískoviště a doskočiště. Děti zde tráví přestávky, za příznivého počasí zde probíhá výuka, je místem, kde probíhají různé projektové programy a mimoškolní akce. Hojně je využívána v odpoledních hodinách k trávení volného času v školní družině. Vzhledem k tomu, že škola nemá vlastní tělocvičnu, zahrada v letním období slouží i k výuce tělesné výchovy, do tělocvičny TJ Slovan Hradištko docházíme za nepříznivého počasí a v zimě.

V letech 2015-16 zřizovatel zainvestoval s pomocí dotací Ministerstva financí výstavbu nového pavilonu.  Od září 2016 tak došlo k přesunutí hlavně druhého stupně do nové budovy, kde se nachází 6 nových učeben, několik kabinetů, samostatné šatny i sociální zařízení.

Zaměstnanci školy

S rostoucím počtem žáků a tříd roste též počet zaměstnanců školy.  Všichni pedagogičtí pracovníci jsou dle aktuálně platné legislativy plně kvalifikovaní, resp. si kvalifikaci doplňují akreditovaným studiem. S rozšiřujícím počtem žáků škola zabezpečila i nové asistenty pedagoga. Došlo též ke zvýšení počtu nepedagogických pracovníků.

Zájmová činnost, projekty a ostatní

Na škole pracuje několik zájmových kroužků, které vedou učitelé,  rodiče a další lektoři většinou za symbolický příspěvek. Kroužky mají samostatnou stránku.

Žáci celé školy se společně účastní celoročních projektů, které jsou pokaždé zaměřené na jiné téma. (Cesta po světadílech, Cesta Evropou, Cesta kolem talíře, Cesta minulostí, České tradice, Hravě, žij zdravě). Další akce probíhají podle aktuální nabídky a zaměření celoročních projektů. Stránka projetků
V letech 2012-2014 získala škola finanční prostředky z projektu EU Peníze do škol. V jejich rámci vytvářeli učitelé učební materiály (DUMy),  byla dotována 1 hodina Aj týdně navíc pro větší míru individualizace, bylo rozvíjeno materiální zázemí v oblasti informačních technologií. V letech 2015-16 se škola jako partner účastnila projektu EU „Digitální věk ve školách“, který byl ovšem z blíže nespecifikovaných důvodů na straně partnera, pozastaven zkraje realizace.  Více na stránkách o škole.

Vzhledem k prudkému nárůstu žáků a tříd škola v současné době hledá koncepční řešení pro organizaci mimoškolních akcí tak, aby byla schopna je v pravidelném režimu zajistit. Stále platí zájem organizovat školu v přírodě, realizovat plavecký a bruslařský výcvik, adapťák pro šesťáky, vhodnou formu lyžáku, nejlépe na I. i II. stupni a příp. zahraniční výjezd pro vyšší ročníky (8./9. roč.).

Mezi pravidelné aktivity patří vánoční výlety, či návštěvy divadelních a jiných představení.

V říjnu pořádáme Dýňobraní spojené s dílničkami a ohněm a táborákem zakončujeme také školní rok. Chystáme vánoční program i jarní přehlídku vystoupení kroužků. Spolupracujeme se pracovištěm ZUŠ v Davli, kdy u nás mívají přehrávky žáci paní učitelky Mikotové. Na některých akcích se významně podílí SDH Hradištko, v rámci spolupráce s obecním úřadem u nás probíhá „vítání občánků“. V rámci této spolupráce žáci školy vystupují na akcí pro obecní jubilanty i v rámci oslav výročí konce druhé světové války.