Náplň práce výchovného poradce

STRUKTURA VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLE

 1. Výchovní poradci – Mgr. J. Chadimová, Mgr. L. Kostečková, Mgr. D. Fröhlichová.

 2. Rodiče i děti si mohou vybrat, se kterou vých. poradkyní chtějí svou záležitost projednat.

 3. Kariérní poradenství zajišťuje D. Fröhlichová.

 4. Individuální vzdělávací plán (IVP) vypracovává třídní učitel na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny a rozhodnutí ředitele. Písemná žádost o IVP se podává u ředitele školy.

 5. Pedagogický plán podpory (PLPP) konzultuje třídní učitel s rodiči.

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

 • Výchovný poradce je připraven realizovat úkoly pedagogického i výchovného poradenství a volby dalšího studia našich žáků. Poradenskou a konzultační činnost zaměřujeme také na potíže žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. S třídními učiteli spolupracujeme v případě potřeby na vypracování IVP.
 • Konzultační hodiny podřizujeme potřebám žáků, spolupracovníků i rodičů – převážně v odpoledních hodinách, vždy podle domluvy.
 • Vedeme evidenci žáků se zvláštními potřebami.
 • Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami.
 • Účastníme se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 • Dle potřeby spolupracujeme s metodikem prevence, poradnami, speciálními pedagogy a dalšími orgány.
 • V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dáváme řediteli školy návrh na svolání výchovné komise, ze které pořizujeme zápis.
 • Informujeme žáky o možnostech dalšího studia.
 • Vypracováváme  pravidelné zprávy o své činnosti.

Apelujeme na všechny rodiče i děti – v případě jakékoliv pochybnosti, nejistoty, potíže s učením apod. NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT.

Těšíme se na spolupráci

Mgr. Jana Chadimová – jana.chadimova@zshradistko.cz

Mgr. Lenka Kostečková – lenka.kosteckova@zshradistko.cz

Mgr. Dana Fröhlichová – dana.frohlichova@zshradistko.cz