Info při nástupu na SŠ

Kde hledat více info?

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) – viz:
www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon.
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“).
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále
jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“).
www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)
www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz
(dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o přijímacím řízení
Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT:

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-nastredni-skoly-a-konzervatore,
na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

www.cermat.cz, příp. na www.nuv.cz,
www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz.

Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.

Jaké budou letos přijímačky na střední školy? 

 • Všichni uchazeči o maturitní studium budou psát jednotný didaktický test z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 • Výjimku mají pouze uchazeči o studium na konzervatořích a uměleckých školách.

 • Jednotný test musí psát i zájemci o studium na sportovních gymnáziích nebo absolventi učilišť, kteří chtějí pokračovat v nástavbovém maturitním studiu.

 • V každém z testů je možné získat maximálně 50 bodů. Počet bodů bude uveden u každé úlohy. Za nesprávné odpovědi se body nestrhávají.

 • Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo dva obory v rámci jedné školy).

 • V prvním kole má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

 • Výsledek jednotných testů má minimálně šedesátiprocentní podíl na celkovém hodnocení uchazeče. Zbylých čtyřicet procent zůstává v kompetenci škol.

 • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče minimálně na čtyřicet procent.

 • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku nebo stanovit další kritéria pro přijetí, jako ke prospěch na základní škole a podobně. 

 

Volba povolání – besedy pro žáky, spolupráce s úřadem práce.

V listopadu/v lednu – třídní schůzky – info o dalším vzdělávání, přihlášky, termíny.

Ve škole k dispozici publikace o gymnázií a středních školách – možno zapůjčit na pár dní.

Na webových stránkách www.TestyTesty.cz si můžete zkusit testy na střední školu podle věku, pohybujte se v části Testy pro žáky ZŠ.

Najdete tam i další možnosti:

 • test pro výběr povolání 1 (podle schopností)
 • test pro výběr povolání 2 (podle zájmů)

Můžete navštívit i stránky:

Konzultační hodiny vždy podle domluvy – s dětmi i rodiči.

Budete-li potřebovat pomoci v profesním nasměrování syna nebo dcery, neváhejte a kontaktujte nás.

Těšíme se na spolupráci

PŘIJÍMAČKY 2019

Průvodce-přijímacím-řízením-v-roce-2019

PŘÍJÍMAČKY 2017

CZVV_Bližší-podrobnosti_JPZ_2017_fin-1116

JP17_Specifikace požadavků_ČJL

JP17_Specifikace požadavků_MA

Sdeleni-MSMT_Terminy-JP-2017